Celem i zadaniem Koła jest:

1. Szerzenie wśród studentów wiedzy na temat pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych.
2. Promowanie Politechniki Rzeszowskiej.
3. Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
4. Rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
5. Inicjowanie kontaktów z parlamentarzystami, instytucjami administracji publicznej i firmami z regionu
6. Dostarczanie informacji związanych z możliwością udziału w szkoleniach, konferencjach, projektach itp., organizowanych w ramach Programów Operacyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego.
7. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
8. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.
9. Prowadzenie badań naukowych których tematyka będzie dotyczyła programów i funduszy Unii Europejskiej jak i badania dotyczące podkarpackiego rynku pracy. 

Statut

Studenckiego Koła Naukowego

EUROINTEGRACJA

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Podstawa działalności

Studenckie Koło Naukowe EUROINTEGRACJA, zwane dalej Kołem, działa na podstawie Statutu Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, zwanej dalej Uczelnią oraz na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), a także postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2. Nazwa

Pełna nazwa Koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe EUROINTEGRACJA. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest SKNE.

 

§ 3. Siedziba i teren działalności

Siedzibą Koła jest Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, mieszczący się przy al. Powstańców Warszawy 8.

 

§ 4. Status organizacyjny

Koło działa przy Katedrze Ekonomii i jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

 

§ 6. Emblematy Koła

Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego Logo. Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie.

 

§ 5. Możliwość zrzeszania się

Koło może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

      

Cele Koła i ich realizacja

 

§ 8. Cele i zadania

1.Celem i zadaniem Koła jest:

            1.1. Szerzenie wśród studentów wiedzy na temat pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych.

            1.2. Promowanie Politechniki Rzeszowskiej.

            1.3. Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

            1.4. Rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.

            1.5.Inicjowanie kontaktów z parlamentarzystami, instytucjami administracji publicznej i firmami z regionu

            1.6. Dostarczanie informacji związanych z możliwością udziału w szkoleniach, konferencjach, projektach itp., organizowanych w ramach Programów Operacyjnych na terenie Województwa Podkarpackiego.

            1.7. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

            1.8. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

            1.9. Prowadzenie badań naukowych których tematyka będzie dotyczyła programów i funduszy Unii Europejskiej jak i badania dotyczące podkarpackiego rynku pracy.

 

§ 9. Środki realizacji celów

1.Cele, o których mowa w §8. realizowane są poprzez:

            1.1. Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp.

            1.2. Wydawanie gazetki dotyczącej programów i funduszy Unii Europejskiej.

            1.3. Współpracę z innymi kołami naukowymi oraz towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni.

            1.4. Tworzenie sekcji w ramach koła do wykonywania określonych zadań.

            1.5. Rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

2. Do realizacji celów Koło korzysta ze:

            2.1. Środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu.

            2.2. Środków adresowanych na Koło, a przekazanych przez fundatorów na konto Uczelni.

            2.3. Środków finansowych wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

3. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła.

 

Członkowie Koła

 

§ 10. Członkostwo

1.Członkiem Koła może być każdy student Politechniki Rzeszowskiej zainteresowany poruszaną tematyką i akceptujący statut Koła.

2. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci Politechnicy Rzeszowskiej lub nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Koła.

3. Członkowstwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

4. Członkostwo wygasa:

            4.1. Z chwilą utraty statusu studenta.

            4.2. W wyniku wystąpienia z Koła poprzez złożenie przez członka Koła pisemnego lub ustnego oświadczenia Zarządowi Koła.

            4.3. W wyniku wykluczenia decyzją Walnego Zebrania członków Koła za zgodą Opiekuna Koła bądź w przypadku postępowania sprzecznego z niniejszym statutem, statutem Politechniki Rzeszowskiej.

5. Każda osoba, która wnosi szczególny wkład w rozwój SKNE może zostać honorowym członkiem Koła.

6. Decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa Koła podejmuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członów Koła.

7. Członek ma prawo:

            7.1. Wybierać i być wybieranym do władz Koła.

            7.2. Zgłaszać postulaty odnośnie realizowanego programu i działalności władz Koła.

            7.3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Koła.

            7.4. Twórczo wykorzystywać wyniki badań i bazy danych będące w posiadaniu Koła.

8.Obowiązkiem członka Koła jest:

            8.1. Przestrzegać postanowień statutu Koła oraz decyzji jego organów.

            8.2. Terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.

9. Praca w organach Koła ma charakter społeczny.

 

Władze

 

§ 11. Organy Koła i ich kompetencje

1.Organami Koła są:

1.1. Walne Zebranie Członków.

1.2. Zarząd liczący pięć osób.

1.3. Opiekun naukowy Koła.

2.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

            2.1. Określenie kierunków pracy Koła.

            2.2 .Wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu (za zgodą opiekuna naukowego).

            2.3. Podejmowanie uchwał w sprawach Koła

3. Do kompetencji Zarządu należy:

            3.1. Reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni.

            3.2. Organizowanie i kierowanie pracą Koła.

            3.3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

4. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres jednego roku akademickiego.

5. W skład Zarządu wchodzą:

            5.1. Prezes.

            5.2. Dwóch wiceprezesów.

            5.3. Skarbnik Koła.

            5.4. Sekretarz Koła.

6. Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:

            6.1. Odpowiedzialne kierowanie pracami Koła.

            6.2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.

            6.3. Dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła.

            6.4. Występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.

7. Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa należy:

            7.1. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.

            7.2. Zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności.

            7.3. Nadzorowanie prac wszystkich Sekcji.

8. Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Koła należy:

            8.1. Sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych, nieroboczych spotkań Koła.

            8.2. Gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła, sporządzanych przez Sekretarzy Zebrań.

            8.3. Sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła.

9. Kompetencje i obowiązki Skarbnika Koła:

            9.1. Rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła.

            9.2. Współpraca z kwesturą.

            9.3. Kontakt z organem odpowiedzialnym za rozdzielanie środków finansowych dla poszczególnych Kół Naukowych.

10. Prezes oraz Członkowie Zarządu wybierani są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku akademickim Walnym Zgromadzeniu Członków, które winno się odbyć najpóźniej w miesiąc po rozpoczęciu roku akademickiego. Jeżeli żaden z Kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

11. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołać może również opiekun naukowy na wniosek 20% członków.

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia Koła zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

13. Do kompetencji opiekuna Koła należy:

            13.1. Zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji.

            13.2. Rozstrzyganie sporów członkowskich.

            13.3. Reprezentowanie Koła poza Uczelnią.

            13.4. Zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

            13.5. Służenie członkom Koła fachową wiedzą.

14. Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem głosu.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 12. Zmiany w Statucie

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 13. Rozwiązanie Koła

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze:

1.      uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania;

2.      decyzji Rektora podjętej na wniosek opiekuna naukowego lub samorządu studenckiego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni;

3.      wykreślenia z rejestru gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z rejestrem Koła;

4.       decyzji Rektora na skutek działalności Koła niezgodnej z celem określonym w statucie założycielskim;

 

§ 14. Uchylenie uchwał

Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, statutem Politechniki Rzeszowskiej, statutem Koła a także gdy naruszają powagę oraz interes Politechniki Rzeszowskiej.